Menu

Chief Francis Pegahmagabow, 1889-1952

Francis Pegahmagabow, an Ojibwe of the Caribou clan, was born in Shawanaga First Nation. He volunteered at the onset of the First World War and served overseas as a scout and sniper with the Canadian Expeditionary Force's 1st Battalion. He was one of 39 Canadian soldiers awarded the Military Medal and two bars for bravery. He is Canada's most decorated Indigenous soldier. After the war, Pegahmagabow settled on Wasauksing First Nation, where he married and raised his family. He was elected Chief and served from 1921 to 1925 and from 1942 to 1945, and as a Councillor from 1933 to 1936. In 1943, he demonstrated peacefully in Ottawa for Aboriginal rights and self-government. That same year, Pegahmagabow and other Native leaders founded the Brotherhood of Canadian Indians, the first national Aboriginal organization. In 1949 and 1950 he was elected the supreme Chief of the National Indian Government. A leading advocate for First Nations rights, Francis Pegahmagabow provided distinguished service to his homeland and honour to the Nishnaabe Nation.

(Anishinaabemowin) Gaa-gimaawid Francis Pegahmagabow, 1889-1952

Francis Pegahmagabow-ban, gii-Ojibwe-Nishnaabewi Adik gii-doodeman, gaa-ondaadzid maa Shawanaga. Gii-zhaa gaa-maajii-miigaading miinwaa wedi gaaming gaa-yaad ji-ndawaabnjiged miinwaa ji-giimoodzid gaa-ntaa-waakwiid maa Canadian Expeditionary Force netamsing Battalion. Ogii-wiiji-gaabwitawaan 39 Canada-zhimaagnishan eko-nising gaa-miin'goowaad Military Medal gaa-nji-zoong'dehewaad. Aapiji dash gii-gchi-miin'gowzid gaa-nishnaabe-zhimaagnishiiwid maanpii Canada. Gii-bi-dnizi maa Wasauksing gii-shkwaa-miigaading gaa-wiidged miinwaa gaa-ntaawgi'naawaad oniijaan'siwaan. Gii-gimaawi 1921-1925 miinwaa 1942-1945; gii-giigdo-niniiwi 1933-1936. Weweni gaa-dzhindang Nishnaabewiziwin maa Ottawa 1943. Pii dash Pegahmagabow miinwaa giw gaa-niigaanziwaad Nishnaabeg gaa-zhitoowaad Brotherhood of Canadian Indians, ntam gaa-wiidookdaadwaad gii-gchi-maawnjidwaad Nishnaabeg. Gii-naabnjigaazo Gaa-gichi-gimaawid maa National Indian Government 1949 miinwaa 1950. Gii-niigaanzi gaa-baa-dzhindang Nishnaabewiziwin, aapji gwa gii-gchi-nakiitwaad Francis Pegahmagabow owiiji-nishnaabeman maanpii Kiing.

Location

In Community Ball Park on Geewadin Road, Wasauksing First Nation, Parry Island. The plaques are located overlooking the harbour on the right as one enters the park.

Region: Northern Ontario

County/District: District of Parry Sound

Municipality: Wasauksing First Nation

Themes