Menu

Reverend George Leslie Mackay 1844-1901

Son of Scots immigrants, Presbyterian missionary George Mackay was born near Embro, Zorra Township. In 1872, he founded the first Canadian overseas mission in Tamsui, Taiwan. An unconventional character, but sensitive to local needs, Mackay practised lay dentistry and trained local clergy. He married a Taiwanese, Tiuâ¿ Chhang-Miaâ¿, and had three children. The "Black-Bearded Barbarian" worked in north Taiwan until his death, establishing 60 chapels, several schools and a hospital. In 1881, he raised funds here in Oxford County to help build Oxford College, Tamsui, which later became a university. He was also an outspoken opponent of the Canadian head tax on Chinese immigrants. An inspiration to the evangelical missions movement in Ontario, Mackay remains a national hero in Taiwan.

(Taiwanese) Kai Jöe-lí bõk–su 1844 - 1901

Kai Jöe-lí s„ Canada Tíun-ló kàu-hõe ê soan-kàu-su. I s„ ch…t-ê S¬-kek-lân î-bîn ê kián, t„ Zorra-hiong ê Embro-chhun hü-kïn chhut-sì. 1872 nî, I t„ Tâi-ôan ê Täm-chúi chhòng-siat Canada ê të-it ê hái-göa soan-tö-s¯. Bô siü thôan-thóng sok-pãk kap ë-hiáu koan-chhat tioh chäi-të-lâng ê su-iàu, Má-kai t„ hia kä lâng bán chhùi-khí koh hùn-liän chäi-të-lâng chò thôan-kàu-chiá. I t„ hia chhöa Tâi-ôan b¯, miâ kiò Tiun Chhang-Miâ. In ü sen 3-ê kián. Chit-ê “¥chhiu-hoan” it-seng t„ Tâi-ôan ê pak-p³ chò-kang it-t…t kàu sí üi-chí. I t„ hia chhòng-siat 60-keng kàu-t£g, kúi-ä-keng hãk-häu kap 1-keng pën-„n. 1881 nî, I t„ Oxford-kün b³-khóan, tòa-t¡g-khì Täm-chúi siat-l…p “Gû-tin-hãk-t£g”. Chit-keng hãk-t£g äu-lâi chiân-chò täi-hãk. I iä bat kiông-liãt hóan-tùi Canada chèng-hú tùi hôa-jîn î-bîn khioh lâng-thâu-sòe. Má-kai ˜-niä s„ Ontario hok-im thôan-tö ün-töng ê töa-k¯-bú-chiá, iá-s„ t„ Tâi-ôan chôan-kok chiok siü lâng chun-kèng ê eng-hiông.

(Mandarin) 偕叡理牧師 1844 - 1901

偕叡理是加拿大長老教會的宣教師,是蘇格蘭移民之子。他出生於左拉鄉庵布羅村附近。一八七二年,他在台灣的淡水開創了加拿大第一個海外傳道所。不受傳統束縛以及洞察當地居民的需要,他替人拔牙,並且訓練當地的教會聖職人員。他娶台灣女子張聰明為妻,生兩女一男。這個『鬍鬚番』,一生在台灣北部傳教,設立了六十所教會,數間學校及一所醫院,至死為止。一八八一年他在牛津郡募款,帶回淡水設立牛津學堂,這個學堂後來成為大學。他曾強烈反對加拿大政府對華人移民課征人頭稅。他不僅是安大略福音傳道運動的大鼓舞者,也是在台灣全國受人尊敬的英雄.

Location

In Memorial Park on St. Andrew Street, Embro

Region: Southwestern Ontario

County/District: County of Oxford

Municipality: Township of Zorra

Themes