Menu

Révérend George Leslie Mackay, 1844-1901, le

Fils d'immigrants écossais, missionnaire presbytérien, George Mackay naît près d'Embro (canton de Zorra). En 1872, il fonde la première mission canadienne outre-mer à Tamsui (Taiwan). Personnage singulier, sensible aux besoins locaux, George Mackay s'improvise dentiste et instruit le clergé. Il épouse une Taiwanaise, Tiun Chhang-Mian, dont il a trois enfants. Le « Barbare à la Barbe noire » travaille au nord de Taiwan jusqu'à sa mort. Il y construit 60 églises, plusieurs écoles et un hôpital. En 1881, il recueille des fonds, ici, dans le comté d'Oxford, pour financer la construction du Collège Oxford à Tamsui, qui devait devenir une université. Il inspire le mouvement des missions évangéliques en Ontario et il s'oppose farouchement à l'impôt canadien levé sur chaque immigrant chinois. Le révérend Mackay reste un héros national à Taiwan.

(Taiwanais) Kai Jöe-lí bõk–su 1844 - 1901

Kai Jöe-lí s„ Canada Tíun-ló kàu-hõe ê soan-kàu-su. I s„ ch…t-ê S¬-kek-lân î-bîn ê kián, t„ Zorra-hiong ê Embro-chhun hü-kïn chhut-sì. 1872 nî, I t„ Tâi-ôan ê Täm-chúi chhòng-siat Canada ê të-it ê hái-göa soan-tö-s¯. Bô siü thôan-thóng sok-pãk kap ë-hiáu koan-chhat tioh chäi-të-lâng ê su-iàu, Má-kai t„ hia kä lâng bán chhùi-khí koh hùn-liän chäi-të-lâng chò thôan-kàu-chiá. I t„ hia chhöa Tâi-ôan b¯, miâ kiò Tiun Chhang-Miâ. In ü sen 3-ê kián. Chit-ê “¥chhiu-hoan” it-seng t„ Tâi-ôan ê pak-p³ chò-kang it-t…t kàu sí üi-chí. I t„ hia chhòng-siat 60-keng kàu-t£g, kúi-ä-keng hãk-häu kap 1-keng pën-„n. 1881 nî, I t„ Oxford-kün b³-khóan, tòa-t¡g-khì Täm-chúi siat-l…p “Gû-tin-hãk-t£g”. Chit-keng hãk-t£g äu-lâi chiân-chò täi-hãk. I iä bat kiông-liãt hóan-tùi Canada chèng-hú tùi hôa-jîn î-bîn khioh lâng-thâu-sòe. Má-kai ˜-niä s„ Ontario hok-im thôan-tö ün-töng ê töa-k¯-bú-chiá, iá-s„ t„ Tâi-ôan chôan-kok chiok siü lâng chun-kèng ê eng-hiông.

(Mandarin) 偕叡理牧師 1844 - 1901

偕叡理是加拿大長老教會的宣教師,是蘇格蘭移民之子。他出生於左拉鄉庵布羅村附近。一八七二年,他在台灣的淡水開創了加拿大第一個海外傳道所。不受傳統束縛以及洞察當地居民的需要,他替人拔牙,並且訓練當地的教會聖職人員。他娶台灣女子張聰明為妻,生兩女一男。這個『鬍鬚番』,一生在台灣北部傳教,設立了六十所教會,數間學校及一所醫院,至死為止。一八八一年他在牛津郡募款,帶回淡水設立牛津學堂,這個學堂後來成為大學。他曾強烈反對加拿大政府對華人移民課征人頭稅。他不僅是安大略福音傳道運動的大鼓舞者,也是在台灣全國受人尊敬的英雄.

Lieu

Parc Memorial, rue St. Andrew, Embro

Region : Sud-ouest de l'Ontario

Comté/District : Comté d'Oxford

Municipalité : Canton de Zorra

Thèmes