Menu

St. Andrew's Presbyterian Church

Prominently sited on a hill-top overlooking Fergus, St. Andrew's was the dominant visual landmark as well as the religious focus of this Scottish community during the second half of the 19th century. It was erected in 1862 to serve a congregation established almost 30 years before and replaced an earlier church which stood on the site. Designed by David Murray of Guelph and built of locally quarried stone, this attractive Gothic-Revial structure is distinguished by its high-pitched roof, massive buttresses and elegant spire. Since its completion, St. Andrew's has undergone several interior and exterior alterations, notably the erection in 1968 of a large addition incorporating Sunday School and meeting rooms and Fellowship Hall. The church, nevertheless, retains much of its original character.

(Gaelic) Eaglais Chleireach an Naoimh Aindrea

Bha Eaglais an Naoimh Aindrea air a suidheachadh air mullach cnuic os cionn Fhearghuis agus bha I 'na comharradh – crìche faicsinneach cho math ri bhi 'na buillsgean cràbhach do'n cho-chomunn Albannach anns an leth mu dheireadh de'n naoidheamh linn deug. Thogadh i anns a' bhliadha 1862 air son co-thional a chaidh a stéidheachadh suas ri deich bhliadhna fichead roimh 'n sin agus ghabh i àite nah-eaglais a b'àhaist a bhi air an aon làrach. B'e Daibhidh Moireach a dheilbh i agus 'sann le clachan a chaidh a chladhachadh faisg air làimh a thogadh an togallach tharraingeach seo a bha 'na taisbeanadh air ath-bheothachadh cumadh togail nan Gothics le a mullach àrd cas, ballachan taice cudthromach agus stiopall ghrinn. Bho thogadh i chaidh iomadh atharrachadh a dheanamh oirre a muigh ' sa stigh, gu h-àraidh an leasachadh mór a chaidh a chur rithe anns a bhliadhna 1968 air son sgoil shàbaid, seòmraichean coinneamh agus Talla Companas. Gidheadh tha an eaglais a gleidheadh a'chuid mhór de a prìomh shamhla.

Location

On the grounds of the church, 325 St. George Street West, Fergus

Region: Southwestern Ontario

County/District: County of Wellington

Municipality: Township of Centre Wellington

Themes