Menu

Église presbytérienne St. Andrew

Sise bien en vue sur un sommet de colline surplombant Fergus, l'église St. Andrew's était le point d'intérêt visuel dominant ainsi que le centre d'intérêt religieux de cette communauté écossaise durant la deuxième moitié du 19e siècle. Elle a été érigée en 1862 pour servir une congrégation établie presque 30 ans auparavant et a remplacé une ancienne église qui se trouvait sur le site. Conçue par David Murray de Guelph et construite de pierre taillée localement, cette attrayante structure néogothique se distingue par son toit à forte pente, ses contreforts massifs et son élégante flèche. Depuis son achèvement, l'église St. Andrew's a subi plusieurs modifications intérieures et extérieures, notamment l'érection en 1968 d'une grande annexe intégrant l'école du dimanche et des salles de réunion, ainsi que le hall Fellowship. Néanmoins, l'église conserve une grande partie de son caractère d'origine.

(Gaélique) Eaglais Chleireach an Naoimh Aindrea

Bha Eaglais an Naoimh Aindrea air a suidheachadh air mullach cnuic os cionn Fhearghuis agus bha I 'na comharradh – crìche faicsinneach cho math ri bhi 'na buillsgean cràbhach do'n cho-chomunn Albannach anns an leth mu dheireadh de'n naoidheamh linn deug. Thogadh i anns a' bhliadha 1862 air son co-thional a chaidh a stéidheachadh suas ri deich bhliadhna fichead roimh 'n sin agus ghabh i àite nah-eaglais a b'àhaist a bhi air an aon làrach. B'e Daibhidh Moireach a dheilbh i agus 'sann le clachan a chaidh a chladhachadh faisg air làimh a thogadh an togallach tharraingeach seo a bha 'na taisbeanadh air ath-bheothachadh cumadh togail nan Gothics le a mullach àrd cas, ballachan taice cudthromach agus stiopall ghrinn. Bho thogadh i chaidh iomadh atharrachadh a dheanamh oirre a muigh ' sa stigh, gu h-àraidh an leasachadh mór a chaidh a chur rithe anns a bhliadhna 1968 air son sgoil shàbaid, seòmraichean coinneamh agus Talla Companas. Gidheadh tha an eaglais a gleidheadh a'chuid mhór de a prìomh shamhla.

Lieu

Sur les terrains de l'église, 325, rue St. George ouest, Fergus

Region : Sud-ouest de l'Ontario

Comté/District : Comté de Wellington

Municipalité : Canton de Centre Wellington

Thèmes